Programa de inserción social

Este conxunto de actuacións responde á necesidade de previr a marxinación e as súas causas así como a de favorecer procesos de participación e integración social das persoas e colectivos máis desfavorecidos, cumprindo así os principios que deben guiar todas as intervencións sociais.

Preténdese con elas evitar a aparición ou eliminar os factores potencialmente capaces de xerar procesos de marxinación e exclusión social, favorecendo a promoción de actitudes de tolerancia, respecto e solidariedade.

Neste sentido, as accións a desenvolver, tenderán basicamente cara a promoción da participación, a animación comunitaria, a ocupación do lecer e do tempo libre, campañas de información e sensibilización, etc; estando na base de todas elas o obxectivo concreto de fortalecemento do tecido social da comunidade.


1. AXUDAS DE URXENCIA SOCIAL

As situacións de urxencia existen e hai que resolvelas cando xorde a necesidade. A práctica fai aconsellable que estas situacións poidan ser atendidas con accións concretas e inmediatas de tipo económico.

Hai que ter presente que esta zona presenta graves desequilibrios sociais, como unha gran incidencia do paro na mocidade e alto índice de envellecemento da poboación, gran parte da cal, presenta malas condicións de cobertura para solventar aquelas necesidades que se xeran en caso de que ocorra algún sinistro.

Tamén hai que resaltar a importancia da existencia e concesión destas axudas, pois significa dispoñer duns medios que permitan atender a aqueles usuarios que necesitan respostas inmediatas.

Este amparo económico supón que a resolución das demandas máis urxentes non estean suxeitas ás convocatorias de axudas individuais por parte dos distintos Organismos Públicos, con límites de prazo e posibilidades de non concesión.


2. REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL E LABORAL

A rehabilitación psicosocial ten como meta global axudar ás persoas a reintegrarse na comunidade a mellorar o seu funcionamento psicosocial de modo que poidan manterse na súa contorna social e familiar nas condicións o máis normalizadas e independentes posibles.

Os obxectivos deste servizo foron:

 • Mellorar a interacción cos outros.
 • Incrementar a capacidade de resolución e afrontamiento de problemas.
 • Obter unha maior autoafirmación e mellorar a asertividade.
 • Facilitar a expresión de sentimentos.

3. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN DE DISCAPACITADOS

Dentro deste programa leváronse a cabo as seguintes actividades:

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DAS MINUSVALÍAS.

Esta campaña levouse a cabo conxuntamente coa asociación de minusválidos INTEGRO.

Esta campaña dirixiuse á poboación xuvenil do Concello de Zas levándose a cabo nos colexios públicos de Zas e Baio.

 • Os obxectivos específicos da mesma foron os seguintes:
 • Dar a coñecer as minusvalías e as súas causas.
 • Sensibilizar sobre como prever os accidentes e as súas causas principais.
 • Informar sobre a actuación en caso de accidentes.

CURSO DE INFORMÁTICA

Este curso impartiuse en colaboración coa asociación de minusválidos INTEGRO.

Dirixiuse á poboación minusválida do Concello de Zas e o contido era de iniciación á informática, acudiron ao curso 10 persoas.


4. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE NECESIDADE

Dentro deste programa realizouse unha intervención técnica de apoio a familias en situación de necesidade onde existen menores en situación de risco, pretendendo reducir as problemáticas psicosociais que inciden negativamente nas menores.

Foron obxecto de intervención dentro deste programa as familias desestructuradas, con sospeita de malos tratos, abandono de menores, crise de relacións pais/fillos.

A estas familias tamén realizóuselles un obradoiro de educación onde se abordaron os seguintes temas:

 • Condutas adictivas.
 • Habilidades de comunicación.
 • Pautas educativas.
 • Transtornos da alimentación.
 • Presión de grupo.
Compartir: