Programa de axuda a domicilio

O programa de axuda no fogar defínese como un conxunto de atencións aos cidadáns no seu domicilio, naquelas situacións nas que teñan limitadas a súa autonomía persoal ou nos casos de desintegración familiar. Todo isto se realiza a partir dunha perspectiva integral e normalizada, e o que se pretende é facilitar a permanencia do beneficiario no seu propio entorno de convivencia, evitando deste xeito a súa institucionalización.

Os obxectivos que se pretenden acadar con este programa pódense definir da seguinte forma:
  • Favorecer a permanencia das persoas no seu medio habitual de vida sen que diminúa a calidade da mesma por problemas de saúde, incapacidade, inadaptación social, etc.
  • Integrar ás persoas e/ou familias na vida comunitaria, estimulando os seus xuros e capacidades, evitando o desarraigamento e a marxinación.
  • Evitar formas de institucionalización sempre que sexa posible e conveniente.
Para acadar estes obxectivos é necesario que o servizo inclúa distintos tipos de prestacións entre as que salientan:
  • Atencións de carácter doméstico: Alimentación, compra, coidado da roupa, limpeza e mantemento da vivenda.
  • Atencións de carácter persoal: Hixiene, compañía, acompañamento a xestións, e apoio á mobilización dentro do fogar.
  • Atencións de carácter socio-educativo: Apoio á estruturación familiar, creación e mantemento de hábitos, etc.
  • Atencións de carácter técnico e complementario: Teleasistencia domiciliaria e actuacións que poidan resultar necesarias, ben para a posta en funcionamento do servizo, ben para que continúe en situacións idóneas.
As tarefas que se realizan en cada un dos fogares son definidas pola responsable do programa tras coñecer a problemática, valorar a situación e seguir a súa evolución.

O programa neste momento conta con dous auxiliares de axuda a domicilio.

Este programa dispón dun Regulamento propio que foi aprobado polo Pleno da Corporación , en sesión celebrada o día 29 de maio de 1998 e publicado no BOP nº 33 do 10 de febreiro de 1999.
Compartir: